Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a)

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo vadovausimės ir pateisinsime nelankytas dienas, kai vaikas serga.

Vaikui, neatvykus į įstaigą dėl ligos, pranešti tą pačią dieną iki 9.00 val. grupės mokytojai arba administracijai. Pasveikus pateisinti nebuvimą raštiškai ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

Teisės aktai (mokesčio tvarka, priėmimo tvarka) šiuo metu keičiami. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai nutarus, su atnaujintais dokumentais supažindinsime

 tėvu raštas dėl ligos pateisinimo