TEISĖS AKTAI IR DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ

 1. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278385
 2. Vaiko teisių konvencija (1989). https://unicef.lt/wp-content/uploads/2017/06/JT-Vaiko-Teisi%C5%B3-Konvencija.pdf
 3. Neįgaliųjų teisių konvencija (2009 11 06) https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/1318_neigaliuju-teisiu-konvencija-lt200911061.pdf
 4. Geros mokyklos koncepcija (2023) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46675970a82611e59010bea026bdb259?j
 5. Įtraukties švietime plėtros gairės https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/aalaikini/Itraukties%20svietime%20pletros%20gaires%20final(1).pdf
 6. Universalaus dizaino mokymuisi gairės.plačiau>>
 7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro į s a k y m a s dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134
 8. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013

NAUDINGA LITERATŪRA IR REKOMENDACIJOS TĖVAMS BEI PEDAGOGAMS

 1. Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste. – plačiau >>
 2. Specialiųjų ugdymosi vaikai ikimokyklinėje įstaigoje https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/SUP-VAIKAI.pdf
 3. Asociacija „Kitoks vaikas“ https://www.kitoksvaikas.lt/
 4. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ https://www.lietausvaikai.lt/
 5. Besiruošiantiems pirmą kartą apsilankyti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje https://www.vilniausppt.lt/besiruosiantiems-pirma-karta-apsilankyti-tarnyboje/
 6. Skaitiniai tėvams, parengti Vilniaus psichologinės pedagoginės tarnybos https://www.vilniausppt.lt/skaitiniai-tevams/

ĮVAIRIAPUSIS RAIDOS SUTRIKIMAS

Įvairiapusis raidos sutrikimas. https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/%C4%AEvairiapusis-raidos-sutrikimas-1-1.pdf

Įvairiapusis raidos sutrikimas. Integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/10/%C4%AERS-integracija-ikimokyklin%C4%97se-%C4%AFst.pdf

Vaikams apie autizmą https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/Vaikams-apie-autizm%C4%85.pdf

Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/REKOMENDACIJOS-TEVAMS1-3_autizmas.pdf

DĖMESIO IR AKTYVUMO SUTRIKIMAI

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/ADHD-vaikai-kaip-pad%C4%97ti-1-1.pdf

MOTORINĖ RAIDA

https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/12/MOTORIN%C4%96-raida.pdf

ITIN GABUS VAIKAS

Gabus vaikas – iššūkis ugdytojams? https://epsichologija.lt/straipsniai/gabus-vaikas-issukis-ugdytojams/

Kaip atpažinti vaiko gabumus? https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/10_Vaiko-gabumai.pdf

KALBOS RAIDA IR GALIMI SUTRIKIMAI

Sulėtėjusi kalbos raida. https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Sul%C4%97t%C4%97jusi-kalbos-raida.pdf

Kalbos neišsivystymas https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/KALBOS-NEI%C5%A0SIVYSTYMAS.pdf

Fonetiniai kalbėjimo sutrikimai https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonetinis-kalb%C4%97jimo-sutrikimas.pdf

Fonologinis kalbos sutrikimas https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonologinis-kalbos-sutrikimas.pdf

Greitakalbystė https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/GREITAKALBYST%C4%96.pdf

Selektyvusis mutizmas https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/ELEKTYVUSIS-MUTIZMAS.pdf

Dvikalbystė https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/DVIKALBYST%C4%96.pdf

Mikčiojimas https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/MIK%C4%8CIOJIMAS.pdf

Apie pagalbą mikčiojančiam vaikui neramių dienų kontekste https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/Apie-pagalb%C4%85-mik%C4%8Diojan%C4%8Diam-vaikui-nerami%C5%B3-dien%C5%B3-kontekste-1.pdf

Kaip padėti šeimai ugdyti vaiko kalbinius gebėjimus? https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/05/kalba-2017.pdf

KLAUSOS SUTRIKIMAIskaitykite čia>>